STATUT

                                                            

                                                                                                                              SPZ – STATUT (tekst jednolity uchwalony dn. 22.01.2018 r.)

STATUT
 STOWARZYSZENIA „POMAGAJMY ZWIERZĘTOM”Rozdział I.
Nazwa, charakter, teren działania i siedziba stowarzyszenia.

§ 1.
Stowarzyszenie „Pomagajmy Zwierzętom” zwane dalej SPZ, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego statutu.

§ 2.
Terenem działalności SPZ jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności  powiat Opoczno.

§ 3.
Siedziba SPZ znajduje się w miejscowości Miedzna Murowana.

§ 4.
SPZ utworzone zostało na czas nieoznaczony.
SPZ posiada osobowość prawną i reprezentowane jest przez Zarząd.

§ 5.
1.       SPZ opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2.       Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników
3.       SPZ może być członkiem krajowych organizacji społecznych o tym samym lub podobnym celu działania.

§ 6.
SPZ używa pieczęci podłużnej z napisem „Stowarzyszenie „Pomagajmy Zwierzętom” z numerami KRS i NIP lub KRS, NIP i REGON.                                                                                                                    
                                                            Rozdział II.
Cel i sposoby działania stowarzyszenia.

§ 7.
Celem SPZ jest:
1.      Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, zapobieganie ich bezdomności oraz zapewnienie im opieki i niezbędnych warunków bytowania.
2.       Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata przyrody.
3.      Działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
4.      Pomoc lub prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.   
5.      Promocja i organizacja wolontariatu.
                                                              
§ 8.
SPZ realizuje swoje cele poprzez:
1.      Działanie w obronie praw zwierząt i ich dobrostanu.
2.      Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń dotyczących praw i dobrostanu zwierząt.
3.      Sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska.
4.      Współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i utrzymywania schronisk dla bezdomnych zwierząt a także prowadzenie lub wspieranie schronisk dla zwierząt.
5.      Prowadzenie działań zmniejszających populację bezdomnych zwierząt.
6.      Prowadzenie działalności propagandowej za pośrednictwem radia, prasy i telewizji oraz własnych wydawnictw w zakresie ochrony praw zwierząt.
7.      Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
8.      Inspirowanie tworzenia szkolnych kół zainteresowań związanych z tematyką zwierząt.
9.      Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej.
10.  Interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji największego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa.
11.  Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.
12.  Popieranie inicjatyw naukowych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad nimi.
13.  Promowanie akcji szkolenia społecznych opiekunów (inspektorów).
14.  Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał ustawodawczych.
15.  Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 9.
SPZ może przyjmować zlecenia realizacji zadań publicznych od organów administracji publicznej w zakresie opieki nad zwierzętami.


Rozdział III.
Członkowie SPZ, ich prawa i obowiązki.

§ 10.
1.       Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością na rzecz dobra zwierząt. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2.       Członkowie SPZ dzielą się na:
1.        członków zwyczajnych.
2.        członków wspierających.
3.        członków honorowych.

§ 11.
Członkiem zwyczajnym SPZ może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd SPZ na podstawie pisemnej deklaracji, pozytywnie zaopiniowanej przez trzech członków zwyczajnych, po uiszczeniu składki członkowskiej.

Do obowiązków członka zwyczajnego SPZ należy:
1.      Branie czynnego udziału w pracach SPZ, przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i decyzji Zarządu.
2.      Chronienie dobrego imienia SPZ.
3.      Regularne opłacanie składek członkowskich.

Członek zwyczajny ma prawo do:
1.       Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia, a także czynnego i biernego prawa wyborczego władz SPZ.
2.       Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności SPZ.
3.       Uczestniczenia w imprezach organizowanych przez SPZ.

§ 12.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna o ile:
1.     Uiści składki członkowskie ustalone przez Zarząd SPZ.
2.     Po złożeniu odpowiednich deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd SPZ do grona członków wspierających.

§ 13.
Tytuł honorowego członka SPZ nadawany jest przez Walne Zebranie osobom fizycznym posiadającym duże zasługi w pracy dla dobra stowarzyszenia.

§ 14
Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, i mogą uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym. Na członków tych dotyczą odpowiednio wymogi  wskazane w § 11. Dodatkowo, członek wspierający jest obowiązany popierać działalność Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób.


§ 15.
Członkostwo w SPZ ustaje na skutek:
1.       Śmierci członka.
2.       Wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu obowiązujących opłat członkowskich i innych zobowiązań.
3.       Wykluczenia z SPZ decyzją Zarządu za popełnienie czynów niegodnych członka lub naruszenie postanowień niniejszego Statutu.
4.       Utraty zdolności do czynności prawnych.
5.       Skreślenie z listy członków z powodu nie płacenia składek przez okres następujących po sobie 12 miesięcy mimo pisemnego upomnienia.
6.       Rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia.


§ 16
1.    Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
2.    Członek może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd, w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień Statutu i uchwał.
3.    Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w spotkaniach, imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 17
Członkowie SPZ za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz aktywny udział w działalności stowarzyszenia, mogą być przez Zarząd SPZ wyróżnieni pochwałą ustną lub pisemną oraz odznaką SPZ.

§ 18
Za uchybianie oraz nieprzestrzeganie Statutu, uchwał lub decyzji Zarządu SPZ, mogą być nakładane na członków stowarzyszenia następujące kary: upomnienie ustne lub pisemne, ostrzeżenie, nagana, zawieszenie, wykluczenie.

§ 19.
Od decyzji Zarządu nakładającego karę lub o decyzji o zawieszeniu i wykluczeniu w prawach członka przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni, które musi być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.


Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

§ 20.
Władzami SPZ są:
1.      Walne Zebranie Członków.
2.      Zarząd.
3.      Komisja Rewizyjna.

    § 21.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi cztery lata i kończy się z upływem czterech pełnych lat ich funkcjonowania, z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków.

§ 22
1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    Walne zebranie może być:
- sprawozdawcze,
- sprawozdawczo – wyborcze,
- nadzwyczajne.


§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.      Dokonywanie wyboru i odwoływanie Członków Zarządu SPZ i Członków Komisji Rewizyjnej. Sposób wyboru określa każdorazowo Walne Zebranie.
2.      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności SPZ.
3.      Udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium z dotychczasowej działalności.
4.      Podejmowanie uchwał dotyczących działalności SPZ.
5.     Rozpatrywanie wniosków o udzielanie kar, oraz decyzji o odwołaniu, zawieszeniu w prawach członka i wykluczeniu z grona członków.
6.      Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie i rozwiązaniu SPZ.
7. Określanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania, a także ustalanie wysokości wpisowego.
8.  Wykonywanie zadań nie wymienionych w Statucie, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

 § 24
1.      Walne zebranie sprawozdawcze zbiera się przynajmniej raz na rok i jest prawomocne przy obecności co najmniej jednej drugiej ogólnej liczby członków.
2.      Nadzwyczajne  Walne Zebranie zwołane jest z inicjatywy Zarządu oraz na wniosek 51 % członków SPZ. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.
3.      Walne zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zbiera się raz na cztery lata.
                                                                                      
     § 25
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej jednej drugiej ogólnej liczby członków.

§26.
Zarząd SPZ:
1.       Składa się z pięciu osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka zarządu.
2.       Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes Zarządu lub inny, wskazany członek zarządu.
3.       Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność trzech członków Zarządu.
4.       Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia w sprawach majątkowych o wartości przekraczającej 1000 zł wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków Zarządu. W sprawach majątkowych o wartości poniżej 1000 zł wymagana jest reprezentacja Prezesa Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
5.       Do składania oświadczeń woli w sprawach innych niż majątkowe wymagana jest reprezentacja Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
6.       Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej jeden raz na kwartał.
7.       Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§ 27
Kompetencje Zarządu SPZ:
1.      Kieruje stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz.
2.      Podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia i wykluczenia członków zwyczajnych.
3.      Podejmuje decyzje w sprawie wyróżnienia pochwałą członków stowarzyszenia.
4.      Podejmuje decyzje w sprawie nałożenia kar na członków stowarzyszenia.
5.      Zarządza majątkiem i funduszami SPZ.
6.      Uchwala wysokość składek członkowskich.
7.      Zwołuje Walne Zebranie Członków SPZ.
8.     W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia oraz w przypadkach zmniejszenia składu Zarządu Stowarzyszenia z przyczyn innych niż rezygnacja, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia. Uzupełnienie składu Zarządu następuje na najbliższym Walnym Zebraniu członków SPZ w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu.


§ 28.
Komisja Rewizyjna:
1.      Składa się z trzech osób i wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2.      Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
- przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli z całokształtu działalności SPZ pod względem merytorycznym i finansowym
- składanie Walnemu Zebraniu SPZ sprawozdania o stanie gospodarki stowarzyszenia, a także występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony okres jego kadencji.
3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;


Rozdział V.
Majątek i fundusze SPZ.

§29.
1.    Na majątek stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze. Fundusze SPZ składają się:
- ze składek członkowskich,
- z dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych,
- z darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej,
- z własnej działalności Stowarzyszenia, w szczególności z wpływów z organizowanych imprez, wydawnictw, zbiórek pieniężnych itp.

§ 30.
Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości wymaga zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej w formie uchwały, a w sytuacji gdy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie obraduje, w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia w trybie  § 25.

§ 31.
  1. SPZ wszystkie przychody przekazuje się na działalność statutową oraz na wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
  2. SPZ może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową względem działalności statutowej;
  3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową;
  4. Zabrania się:
         udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wymienieni wyżej pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
         przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników  stowarzyszenia oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
         wykorzystania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników SPZ oraz ich osób bliskich  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu stowarzyszenia,
         zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI.
Zmiana Statutu i rozwiązanie SPZ.

§ 32.
1.      Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 2/3 głosów w obecności minimum 50 % członków w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych członków w drugim terminie.
2.      Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji SPZ i jego powód.
3.      Uchwały w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności minimum 50 % członków w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych członków w drugim terminie.


Zatwierdzam do stosowania jako tekst jednolity.
Zarząd:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.