STATUT

                                                                                       SPZ – STATUT (tekst jednolity uchwalony dn. 13.02.2014 r.)

STATUT
 STOWARZYSZENIA „POMAGAJMY ZWIERZĘTOM”
Rozdział I.
                                     Nazwa, charakter, teren działania i siedziba stowarzyszenia.

& 1.
Stowarzyszenie „Pomagajmy Zwierzętom” zwane dalej SPZ, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
 (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego statutu.

& 2.
Terenem działalności SPZ jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności  powiat Opoczno.

& 3.
Siedziba SPZ znajduje się pod adresem: 26–330 Miedzna Murowana, ul. Polna 66 .

& 4.
SPZ utworzone zostało na czas nieoznaczony.
SPZ posiada osobowość prawną i reprezentowane jest przez Zarząd.

& 5.
1.    SPZ opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2.    Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników na zasadzie odrębnych      przepisów.
3.    SPZ może być członkiem krajowych organizacji społecznych o tym samym lub podobnym celu działania.

& 6.
SPZ używa pieczęci podłużnej z napisem „Stowarzyszenie „Pomagajmy Zwierzętom” z numerami KRS, NIP i REGON.


                                                                                                                         
                                                                                                                      
  Rozdział II.
                                                           Cel i sposoby działania stowarzyszenia.
& 7.
Celem SPZ jest:
1.    Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, zapobieganie ich bezdomności oraz zapewnienie im opieki i niezbędnych warunków bytowania.
2.     Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata przyrody.
3.    Działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
4.    Pomoc lub prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.  
5.    Promocja i organizacja wolontariatu.
                                                              
& 8.
SPZ realizuje swoje cele poprzez:
1.    Działanie w obronie praw zwierząt i ich dobrostanu.
2.    Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń dotyczących praw i dobrostanu zwierząt.
3.    Sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska.
4.    Współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i utrzymywania schronisk dla bezdomnych zwierząt a także prowadzenie lub wspieranie schronisk dla zwierząt.
5.    Prowadzenie działań zmniejszających populację bezdomnych zwierząt.
6.    Prowadzenie działalności propagandowej za pośrednictwem radia, prasy i telewizji oraz własnych wydawnictw w zakresie ochrony praw zwierząt.
7.    Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
8.    Inspirowanie tworzenia szkolnych kół zainteresowań związanych z tematyką zwierząt.
9.    Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej.
10.    Interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji największego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa.
11.    Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.
12.    Popieranie inicjatyw naukowych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad nimi.
13.    Promowanie akcji szkolenia społecznych opiekunów (inspektorów).
14.    Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał ustawodawczych.
15.    Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

& 9.
SPZ może przyjmować zlecenia realizacji zadań publicznych od organów administracji publicznej w zakresie opieki nad zwierzętami.


                                                                                  Rozdział III.
                                                            Członkowie SPZ, ich prawa i obowiązki.

                                                                                         & 10.
Członkowie SPZ dzielą się na:
1.    Członków honorowych.
2.    Członków wspierających.
3.    Członków rzeczywistych.
4.    Wolontariuszy.

                                                                                         & 11.
Tytuł honorowego członka SPZ nadawany jest przez Walne Zebranie osobom posiadającym duże zasługi w pracy dla dobra stowarzyszenia.

                                                                                         & 12.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna o ile:
1.      Uiści składki członkowskie ustalone przez Zarząd SPZ.
2.     Po złożeniu odpowiednich deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd SPZ do grona członków wspierających.

                                                                                         & 13.
Członkiem rzeczywistym SPZ może być pełnoletnia osoba fizyczna.
Członków rzeczywistych przyjmuje Zarząd SPZ na podstawie pisemnej deklaracji, pozytywnie zaopiniowanej przez trzech członków rzeczywistych.
Do obowiązków członka rzeczywistego SPZ należy:
1.    Branie czynnego udziału w pracach SPZ, przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i decyzji Zarządu.
2.    Chronienie dobrego imienia SPZ.
3.    Regularne opłacanie składek członkowskich.
Członek rzeczywisty ma prawo do:
1.    Czynnego i biernego prawa wyborczego władz SPZ.
2.    Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności SPZ.
3.    Uczestniczenia w imprezach organizowanych przez SPZ.

                                                                                          & 14.
Członkostwo w SPZ ustaje na skutek:
1.    Śmierci.
2.    Zgłoszenia na piśmie do Zarządu rezygnacji z członkostwa.
3.    Wykluczenie z SPZ decyzją Zarządu za popełnienie czynów niegodnych członka.
4.    Utraty zdolności do czynności prawnych.
5.    Skreślenie z listy członków z powodu nie płacenia składek przez okres następujących po sobie 12 miesięcy mimo pisemnego upomnienia.


                                                                                         & 15.
Członkowie SPZ za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz aktywny udział w działalności stowarzyszenia, mogą być przez Zarząd SPZ wyróżnieni pochwałą ustną lub pisemną oraz odznaką SPZ.

                                                                                         & 16.
Za uchybianie oraz nieprzestrzeganie Statutu, uchwał lub decyzji Zarządu SPZ, mogą być nakładane na członków stowarzyszenia następujące kary: upomnienie ustne lub pisemne, ostrzeżenie, nagana, zawieszenie, wykluczenie.

                                                                                        & 17.
Od decyzji Zarządu nakładającego karę lub o decyzji o zawieszeniu i wykluczeniu w prawach członka przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni, które musi być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.                                                                                    Rozdział IV
                                                                       Władze stowarzyszenia

                                                                                       & 18.
Władzami SPZ są:
1.      Walne Zebranie Członków.
2.      Zarząd.
3.      Komisja Rewizyjna.

                                                                                       & 19.
Walne Zebranie Członków:
1.      Dokonuje wyboru Prezesa i Zarządu SPZ. Sposób wyboru określa każdorazowo Walne Zebranie.
2.      Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności SPZ.
3.      Udziela ustępującemu Zarządowi absolutorium z dotychczasowej działalności.
4.      Podejmuje uchwały dotyczące działalności SPZ.
5.      Rozpatruje wnioski o udzielanie kar, oraz decyzje o odwołaniu, zawieszeniu w prawach członka i wykluczeniu z grona członków.
6.      Podejmuje uchwały w sprawie zmian w Statucie i rozwiązaniu SPZ.

                                                                                      & 20.
1.    Walne zebranie sprawozdawcze zbiera się przynajmniej raz na rok i jest prawomocne:
- w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej 50 % członków uprawnionych do głosowania
- w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
2.    Nadzwyczajne  Walne Zebranie zwołane jest z inicjatywy Zarządu oraz na wniosek 51 % członków SPZ. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.
3.    Walne zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zbiera się raz na cztery lata.


                                                                                         & 21.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków.

                                                                                        & 22.
Zarząd SPZ:
1.    Składa się z od trzech do pięciu osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka zarządu.
2.    Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes Zarządu lub inny, wskazany członek zarządu.
3.    Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność trzech członków Zarządu.
4.    Dla ważności składanych oświadczeń i zaciąganych zobowiązań, w tym w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
5.    Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej jeden raz w miesiącu.
6.    Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

                                                                                       & 23.
Kompetencje Zarządu SPZ:
1.      Kieruje stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz.
2.      Podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia i wykluczenia członków rzeczywistych.
3.      Podejmuje decyzje w sprawie wyróżnienia pochwałą członków stowarzyszenia.
4.      Podejmuje decyzje w sprawie nałożenia kar na członków stowarzyszenia.
5.      Zarządza majątkiem i funduszami SPZ.
6.      Uchwala wysokość składek członkowskich.
7.      Zwołuje Walne Zebranie Członków SPZ.
8.      Uzupełnienie składu Zarządu następuje na najbliższym Walnym Zebraniu członków SPZ.


                                                                                      & 24.
Komisja Rewizyjna:
1.      Składa się z trzech osób.
2.      Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
- przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli z całokształtu działalności SPZ pod względem merytorycznym i finansowym
- składanie Walnemu Zebraniu SPZ sprawozdania o stanie gospodarki stowarzyszenia, a także występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony okres jego kadencji.
3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

                                                                                   Rozdział V.
                                                                     Majątek i fundusze SPZ.

                                                                                      & 25.
1.    Dochody SPZ składają się:
- ze składek członkowskich
- z dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych
- wpływów z organizowanych imprez, wydawnictw, zbiórek pieniężnych itp.
                                                                                     & 26.
1.    SPZ wszystkie przychody przekazuje się na działalność statutową oraz na wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
2.    SPZ może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową względem działalności statutowej;
3.    Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową;
4.    Zabrania się:
•    udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wymienieni wyżej pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
•    przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników  stowarzyszenia oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
•    wykorzystania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników SPZ oraz ich osób bliskich  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu stowarzyszenia,
•    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

                                                                                   & 27.
Zmiana Statutu i rozwiązanie SPZ.
1.      Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 2/3 głosów w obecności minimum 50 % członków w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych członków w drugim terminie.
2.      Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji SPZ i jego powód.
3.      Uchwały w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności minimum 50 % członków w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych członków w drugim terminie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.